fbpx

Klauzula informacyjna – zgoda na przetwarzanie danych w celu przesłania rekompensaty

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Drużbackiej 19/2, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837602 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@fnw.org.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy oraz w celach archiwizacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym:

  1) art. 6 ust. 1 lit b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z:
  a) ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  b) ustawą z 14 lipca 1987 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

  3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń) – dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji wyżej wskazanego zadania oraz przez okres archiwizacji danych wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych, oraz
  b) organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać informacje o naszych wydarzeniach

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie (e-mail: biuro@fnw.org.pl) w celu wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie newsletteru oraz informacji o działaniach i wydarzeniach Fundacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu nadzorczego. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych dostępna jest tutaj.