fbpx

Polityka prywatności serwisu Fundacji Nowej Wspólnoty

1 Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Nowej Wspólnoty przywiązuje dużą wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. 
 2. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo Państwa danych. 
 3. Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania zostały opisane w niniejszej polityce prywatności, jest Fundacja Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie. 
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. 

2 Słowniczek

 1. Fundacja: Fundacja Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Drużbackiej 19/2, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000837602, NIP 5252820685, REGON 385922304. 
 2. Serwis: strony internetowe wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami znajdujące się pod adresami: fnw.org.plpolskidialog.pl
 3. Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Polityka prywatności: niniejsza polityka prywatności.
 5. RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3 Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu

Fundacja Nowej Wspólnoty szanuje prywatność osób korzystających z Serwisu i dlatego gromadzi dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zarządzania Serwisem i wykorzystuje je tylko i wyłącznie w tym celu.

4 Polityka dotycząca gromadzenia informacji

 1. W wyniku korzystania z Serwisu, Fundacja może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania), data urodzenia, płeć, dane demograficzne, wiek. W niektórych wypadkach, w ramach organizowanych przez Fundację dyskusji oraz wydarzeń, Fundacja może przetwarzać również dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ujawniające poglądy polityczne, przekonania religijne i światopoglądowe.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować korespondencyjnie na adres Fundacji lub elektronicznie pod adresem: biuro@fnw.org.pl
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania z funkcjonalności Serwisu. 
 4. Fundacja, prowadząc działalność statutową, korzysta z kontaktów osób zainteresowanych obszarami naszej działalności. Jest to wewnętrzna baza Fundacji, która służy do:
  a) informowania o publikacjach, w tym materiałach edukacyjnych oraz o bieżących pracach Fundacji;
  b)zapraszania i potwierdzania obecności na wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację;
  c) informowania o kampaniach i akcjach podejmowanych przez Fundację;
  d) nawiązywania i utrzymywania kontaktów z przedstawicielami mediów.

5 Odbiorcy danych

 1. W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być pracownicy i współpracownicy Fundacji, którzy zostali odpowiednio upoważnieni oraz przeszkoleni do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Przechowywane przez nas dane osobowe udostępniamy wyłącznie firmom prowadzącym na nasze zlecenie usługi w zakresie serwisowania systemu informatycznego oraz druku i wysyłki pocztowej naszych listów i materiałów informacyjnych, prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących statutowych celów działalności Fundacji. Podmioty te mają dostęp do powierzonych im danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia, w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 
 3. Niektóre z usług, z których korzystamy (w szczególności te związane z technologiami cookies) mogą jednak wymagać przetwarzania danych poza EOG przez podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji prowadzące działalność poza EOG.

6 Cel, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych osobowych

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu w następujących celach:

  a) umożliwienia nawiązania kontaktu z Fundacją oraz w celu umożliwienia odpowiedzi na zadawane Fundacji pytania – podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. celów statutowych);

  b)zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu – Fundacja przetwarza dane osobowe w celu analizy poprawności działania Serwisu, uzyskiwania statystyk w zakresie ruchu w Serwisie oraz dla celów archiwizacyjnych i analitycznych. Fundacja rozpatruje także reklamacje Użytkowników związane z problemami z działaniem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. zapewnienie działania Serwisu);

  c) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – w przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, Fundacja może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

7 Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  a)dostępu do danych – Fundacja ma obowiązek przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika;

  b) sprostowania danych – jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania przez Fundację;

  c) usunięcia danych – Użytkownik jest uprawniony, by żądać usunięcia jego danych osobowych, a Fundacja ma obowiązek spełnić żądanie, jeśli będzie prawnie uzasadnione;

  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik jest uprawniony, by żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych w przepisach przypadkach;

  e) przeniesienia danych osobowych – Użytkownik jest uprawniony, by zażądać przeniesienia danych osobowych przez Fundację w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny);

  f)sprzeciwu względem przetwarzania danych – Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.
 1. W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z Fundacją elektronicznie na adres: biuro@fnw.org.pl
 2. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8 Newslettery

 1. Odbiorcy newsletterów rejestrujący się w Serwisie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci adresu e-mail, imienia oraz nazwiska na potrzeby wysyłki newsletteru. Podane przez odbiorców newsletteru dane kontaktowe są przetwarzane przez Fundację za zgodą odbiorców w celu przesyłania materiałów informacyjnych i edukacyjnych, w tym zawierających informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Fundację w formie newsletteru. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia i przesłania formularza subskrypcji newslettera. 
 2. W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych). Zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania newslettera.  
 3. Dane mogą być również przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (zatem w postaci zabezpieczenia roszczeń), jakie mogą wyniknąć w związku z prowadzeniem newslettera, w tym dla udokumentowania faktu posiadania zgody zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa. 
 4. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe, są podmioty związane z dystrybucją newslettera oraz podmioty wspierające Fundację, w tym usługodawcy IT i hostingodawcy.
 5. Adres e-mail odbiorców newsletterów Fundacji jest kojarzony z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Fundacją, takimi jak np.: imię, nazwisko, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu lub które zostały nam dobrowolnie przekazane przez odbiorcę newsletteru z racji innych kontaktów z Fundacją. Dane przetwarzane w systemie są przez nas wykorzystywane w celu zarządzania relacjami z otoczeniem i planowania działań Fundacji, np. wysyłania zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia.
 6. Odbiorcy newsletterów mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja zapewnia odbiorcom newsletterów możliwość usunięcia swoich danych z bazy kontaktów. Jeśli nie chcesz otrzymywać newsletterów, prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newsletteru lub wysłanie e-maila na adres: biuro@fnw.org.pl

9 Zaproszenia i informacje

 1. Przetwarzamy dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, a w niektórych przypadkach (przy wysyłce pocztowej) adresu korespondencyjnego, adresu zamieszkania lub stanowiska i adresu służbowego, aby wysyłać informacje o naszych działaniach, projektach, akcjach i publikacjach, materiały edukacyjne oraz zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia. Dane osobowe przekazane nam dobrowolnie przez osoby, z którymi kontaktowaliśmy się w związku z organizowanymi wcześniej wydarzeniami i akcjami, lub w ramach innych interakcji (np. wysyłki newsletteru), przechowywane są w systemie, kojarzone ze sobą i przetwarzane w celu informowania o naszych działaniach i zapraszania do organizowanych przez nas kolejnych akcji lub wydarzeń.
 2. Odbiorcy naszych zaproszeń, informacji i materiałów edukacyjnych mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja zapewnia możliwość usunięcia danych z bazy kontaktów.
 3. Jeśli nie chcesz otrzymywać już zaproszeń i informacji prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści otrzymanego e-maila lub przesłanie e-maila na adres: biuro@fnw.org.pl

10 Żądanie usunięcia danych

Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych z naszej bazy kontaktów lub sprzeciwisz się ich przetwarzaniu, usuniemy Twoje dane z bazy i nie będziemy przesyłać Ci informacji, których nie chcesz. Użytkownik powinien zgłosić żądanie usunięcia danych, wysyłając e-maila na adres: biuro@fnw.org.pl

11 Zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

12 Postanowienia dotyczące cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) w celu uzyskania informacji statystycznych o ruchu i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Cookies stosowane są w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu i poprawnej konfiguracji, a także w celu zapamiętania ustawień Użytkownika. 
 2. Serwis używa cookies w celach statystycznych przy użyciu serwisu Google Analytics, podlegającego Polityce Prywatności firmy Google. Ciasteczka przechowywane od 1 minuty do 2 lat służą do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z Serwisu. 
 3. W Serwisie korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak np. Facebook Pixel, który umożliwia nam kierowanie do osób, które odwiedzają Serwis spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Facebook. Więcej informacji o polityce Facebooka znajduje się na stronie firmy Facebook. Każdy użytkownik serwisu Facebook może zarządzać osobistymi ustawieniami prywatności na swoim koncie w serwisie Facebook.
 4. W Serwisie mogą znajdować się linki do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (Facebook, YouTube, LinkedIn lub X). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych stosują własne zasady dotyczące prywatności i korzystają z własnych cookies. Fundacja nie odpowiada za pliki cookies wysyłane przez inne strony internetowe, do których linki publikujemy w Serwisie. 
 5. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać informacje o naszych wydarzeniach

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie (e-mail: biuro@fnw.org.pl) w celu wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie newsletteru oraz informacji o działaniach i wydarzeniach Fundacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu nadzorczego. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych dostępna jest tutaj.