fbpx

Polityka prywatności projektu „Polska Rozmawia”

I. Informacje wstępne

W ramach niniejszej Polityki prywatności, dalej jako „Polityka prywatności” chcemy poinformować Państwa o najważniejszych aspektach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych związanych z organizacją Projektu „Polska Rozmawia”, dalej jako „Projekt”.

Organizatorem Projektu i administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z organizacją Projektu jest Fundacja Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Drużbackiej 19/2 (01-622), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837602 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, dalej jako „Organizator” lub „Administrator danych”.

Organizator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej jako „RODO”.

Organizator rozpoczął realizację Projektu we współpracy z organizacją My Country Talks oraz z partnerami, wskazanymi poniżej. Mogą Państwo zgłosić swój udział w Projekcie za pośrednictwem strony internetowej Projektu lub stron internetowych partnerów, łącznie zwanych dalej „Partnerami”, tj. „Tygodnikiem Powszechnym” i „Onetem”. Partnerzy nie mają dostępu do Państwa danych osobowych.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator Projektu, tj. Fundacja Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Drużbackiej 19/2 (01-622), KRS: 0000837602. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@fnw.org.pl.

III. Zakres zbieranych danych, zasady i przebieg uczestnictwa

Aby móc uczestniczyć w Projekcie, muszą Państwo odpowiedzieć „tak” lub „nie” na szereg pytań o poglądy na bieżące tematy polityczno-społeczne. W tym celu, Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, wieku, płci, kodu pocztowego, adresu e-mail oraz numeru telefonu, a także danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe.

Po tym, jak zapiszą się Państwo do udziału w Projekcie, za pośrednictwem wiadomości e-mail poprosimy o potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego. Po potwierdzeniu zapisu Państwa odpowiedzi na pytania zostaną porównane z odpowiedziami innych uczestników, a następnie zostanie Państwu przydzielony rozmówca do dyskusji, którego poglądy polityczne różnią się od Państwa poglądów w największym możliwym stopniu. Z tą osobą mogą Państwo się spotkać na rozmowę jeden na jeden online (np. w ramach wideokonferencji).

Po rozmowie wyślemy za pośrednictwem wiadomości e-mail kwestionariusz z prośbą o informacje zwrotne dotyczące spotkania z rozmówcą i Projektu. Zaproponujemy też wgranie zdjęcia lub zrzutu ekranu, na którym widnieją Państwo i rozmówca w trakcie Waszej rozmowy, jednak nie będzie to obowiązkowe. Za Państwa uprzednią zgodą, będziemy przetwarzać Państwa wizerunek w postaci zdjęcia lub zrzutu ekranu z Waszej rozmowy.

Zapis do Projektu możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej Projektu oraz stron internetowych Partnerów. Formularze zapisu umieszczone na stronach internetowych Partnerów nie są częścią tych stron internetowych, zatem Partnerzy nie mają dostępu do Państwa danych osobowych. Połączenie między formularzem a bazą danych jest zabezpieczone.

IV. Cele, podstawy prawne oraz okresy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celu organizacji Projektu, w tym przydzielenia rozmówcy do dyskusji, przeprowadzenia dyskusji, ewaluacji, przygotowania i publikacji raportu z Projektu, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym dane szczególnej kategorii w postaci danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody na udział w Projekcie;

b) kontaktu z Państwem w ramach organizacji i przebiegu Projektu oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes Organizatora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz kontaktu z Państwem), do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa;

c) w celu informowania o działaniach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację oraz przesyłania materiałów edukacyjno-informacyjnych, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeżeli udzielą Państwo zezwolenia na publikację wizerunku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez udzielenie zezwolenia na rozpowszechnianie tych danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach statutowych i informacyjnych Organizatora, tj. w celu promowania dialogu z osobami o odmiennych poglądach i zmniejszania polaryzacji światopoglądowej w Polsce. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

W wybranych przypadkach Organizator może przekazać Państwa dane kontaktowe zainteresowanym mediom w celu przygotowania materiału dziennikarskiego o Projekcie. W takiej sytuacji Organizator skontaktuje się z Państwem i poprosi o wyrażenie odrębnej zgody na przekazanie Państwa danych.

V. Raport z projektu

Po przeprowadzeniu Projektu, przygotujemy szczegółowy raport z organizacji i przebiegu Projektu. Dane szczególnej kategorii będą w raporcie zanonimizowane. Organizator może wykorzystać w raporcie zdjęcie lub zrzut ekranu, na którym widnieje Państwa wizerunek oraz imię i wiek, o ile udzieliliście Państwo uprzedniej zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych.

Raport będzie opublikowany na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora. W wybranych przypadkach Organizator może poprosić wybranych uczestników o dodatkową zgodę na udostępnienie ich danych osobowych w ramach raportu partnerom Projektu, organizacji My Country Talks oraz grantodawcom Projektu w celu opublikowania raportu na stronach internetowych lub mediach społecznościowych tych podmiotów.

VI. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Projekcie. Jeżeli nie udzielą Państwo odpowiedzi na pytania o poglądy na bieżące tematy, nie będziemy w stanie przypisać Państwu rozmówcy w dyskusji. Dane kontaktowe są potrzebne, abyśmy mogli przekazać Państwu link weryfikacyjny na etapie rejestracji, a następnie poinformować o przypisaniu rozmówcy i umożliwić nawiązanie z nim kontaktu. Podanie danych osobowych w postaci wieku jest niezbędne w celu potwierdzenia, że mają Państwo ukończone 18 lat.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną w konkretnym celu można wycofać w dowolnej chwili, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@fnw.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będą Państwo w stanie dalej uczestniczyć w Projekcie.

Państwa imię, nazwisko, adres e-mail i odpowiedzi na pytania z formularza zapisu zostaną przesłane Rozmówcy w celu organizacji Projektu, w tym przydzielenia rozmówcy do dyskusji oraz w celach kontaktowych z rozmówcą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit.a RODO).

VII. Dostawcy oprogramowania i usług

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w szczególności w zakresie świadczenia usług, w tym usług z zakresu wsparcia IT, doradczych, konsultacyjnych, prawnych, kurierskich i pocztowych oraz obsługi kadrowo-księgowej.

W ramach uczestnictwa w Projekcie może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Takie przekazanie odbywa się zgodnie z prawem, jeżeli Komisja Europejska uznała, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych. W razie braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych przez Komisję Europejską dane osobowe zostają przekazane do państw trzecich wyłącznie, jeżeli zastosowano odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, lub jeżeli spełniono jeden z warunków, o których mowa w art. 49 RODO.

O ile poniżej nie określono inaczej, na potrzeby przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym w państwach trzecich korzystamy z odpowiednich zabezpieczeń, jakimi są standardowe klauzule umowne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Państwa dane, w związku z publikacją wizerunku mogą być przetwarzane przez
nieograniczone grono odbiorców – osób, które zapoznały się z publikacją wizerunku.

VIII. Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem danych

W przypadku przesłania zdjęcia lub zrzutu ekranu, na których widnieją Państwo i Państwa rozmówca, za Państwa zgodą wykorzystamy je do relacjonowania Projektu na naszych stronach internetowych i kanałach społecznościowych.

Jeżeli zdjęcie zostanie wgrane (za Państwa uprzednią zgodą wyrażoną w sposób odrębny) na platformy mediów społecznościowych, zostanie wówczas przekazane następującym podmiotom prowadzącym poszczególne platformy:

a) Platformy Facebook oraz Instagram [Meta Platforms Ireland Ltd (wcześniej: Facebook Ireland Ltd), dalej jako „Facebook”]. Nie można wykluczyć, że Facebook przechowuje i przetwarza wgrane dane niezależnie. Nie mamy wpływu na to, w jakim zakresie Facebook zbiera te dane i dalej je wykorzystuje. Informacje o ochronie danych przez Facebook można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/privacy/policy/. Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Facebook nie przekaże danych podmiotowi dominującemu, zarejestrowanemu w Stanach Zjednoczonych. W tym względzie obowiązują postanowienia dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

b) Sieć X (Twitter International Company z siedzibą w Irlandii, dalej „X”). Nie można wykluczyć, że X przechowuje i przetwarza wgrane dane niezależnie. Nie mamy wpływu na to, w jakim zakresie X zbiera te dane i dalej je wykorzystuje. Informacje o ochronie danych przez X można znaleźć na stronie https://twitter.com/pl/privacy. Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że także X nie przekaże danych podmiotowi dominującemu, zarejestrowanemu w Stanach Zjednoczonych. W tym względzie obowiązują postanowienia dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

c) Tik tok (TikTok Technology Limited, spółka irlandzka oraz TikTok Information Technologies UK Limited, spółka brytyjska: współadministratorzy danych osobowych). Informacje o ochronie danych przez Tik Tok można znaleźć na stronie https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl.

d) LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii). Informacje o ochronie danych przez LinkedIn można znaleźć na stronie https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

a) Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych: na Państwa wniosek Administrator danych potwierdzi, jakie dane osobowe przetwarza oraz dostarczy kopię tych danych.

b) Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych: mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Państwa dotyczących, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

c) Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych: mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych Państwa dotyczących, jeżeli:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
– wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych i Administrator nie ma innej podstawy prawnej, aby przetwarzać te dane osobowe;
– zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po naszej stronie nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego;
– dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;
Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania: mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych Państwa dotyczących (np. nieprzesyłania treści informacyjnych i edukacyjnych), jeżeli:
– dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby dane zostały usunięte,
– dane nie są już potrzebne, ale mogą być Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;

e) Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Państwa dotyczące, jak również – o ile spełnione są warunki określone w art. 20 RODO – prawo przesłać te dane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu. W tym kontekście mają Państwo prawo do bezpośredniego przesłania danych osobowych Państwa dotyczących innym podmiotom odpowiedzialnym.

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych: jeżeli podstawą przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes prawny, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczących.

g) Prawo do skargi: jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, lub jeżeli doszło do naruszenia Państwa roszczeń w obszarze ochrony danych w jakikolwiek inny sposób, mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

h) Prawo do wycofania zgody: Użytkownik ma również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie adresu e-mail w celu prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakie wykonano przed wycofaniem zgody.

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać informacje o naszych wydarzeniach

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie (e-mail: biuro@fnw.org.pl) w celu wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie newsletteru oraz informacji o działaniach i wydarzeniach Fundacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu nadzorczego. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych dostępna jest tutaj.