fbpx

Klauzula informacyjna – formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Drużbackiej 19/2, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837602 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.
  2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@fnw.org.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) umożliwienia nawiązania kontaktu z Fundacją oraz w celu umożliwienia odpowiedzi na zadawane Fundacji pytania – podstawa prawna przetwarzania to art. 9 ust. 2 lit. d RODO – przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. do realizacji celów statutowych; b) zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu – Fundacja przetwarza dane osobowe w celu analizy poprawności działania Serwisu, uzyskiwania statystyk w zakresie ruchu w Serwisie oraz dla celów archiwizacyjnych. Fundacja rozpatruje także reklamacje Użytkowników związane z problemami z działaniem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. zapewnienie działania Serwisu; c) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – w przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami Fundacja może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.
  4. Podanie danych osobowych Fundacji jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy z Fundacją lub uczestnictwa w projektach prowadzonych przez Fundację.
  5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu, w przypadku pozostałych danych przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane: a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych oraz b) organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać informacje o naszych wydarzeniach

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie (e-mail: biuro@fnw.org.pl) w celu wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie newsletteru oraz informacji o działaniach i wydarzeniach Fundacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu nadzorczego. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych dostępna jest tutaj.