fbpx

Klauzula informacyjna – zgoda na przetwarzanie danych przy zgłoszeniu się na darmowy dialog lub trening

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Drużbackiej 19/2, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837602 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, dalej zwany „Administratorem”.
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@fnw.org.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  a) organizacji i przeprowadzenia dialogu wspólnotowego lub treningu dobrej rozmowy oraz umożliwienia uczestnictwa w dialogu lub treningu, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym dane szczególnej kategorii w postaci danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody na udział w dialogu lub treningu;

  b) kontaktu z Państwem w ramach organizacji, przebiegu i ewaluacji dialogu lub treningu oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (uzasadniony prawnie interes Administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz kontaktu z Państwem), do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

  c) informowania o działaniach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz przesyłania materiałów edukacyjno-informacyjnych, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym celów statutowych Administratora, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

  d) zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu – Administrator przetwarza dane osobowe w celu analizy poprawności działania Serwisu, uzyskiwania statystyk w zakresie ruchu w Serwisie oraz dla celów archiwizacyjnych. Administrator rozpatruje także reklamacje Użytkowników związane z problemami z działaniem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. zapewnienie działania Serwisu – dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 4. Jeżeli udzielą Państwo zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie wizerunku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez udzielenie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach statutowych Administratora, w tym w celu promowania dialogu z osobami o odmiennych poglądach i zmniejszania podziałów społecznych w Polsce. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu lub treningu. Podanie danych w postaci wizerunku jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udziału w dialogu, jeśli jest on nagrywany do późniejszej publikacji lub transmitowany na żywo.  
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane:

  a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz dostawcom usług i systemów IT; 

  b) organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku, gdy spotkanie online, w którym biorą Państwo udział, zostanie utrwalone w formie nagrania, wówczas jego treść będzie przechowywana w Unii Europejskiej. 
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 10. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać informacje o naszych wydarzeniach

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie (e-mail: biuro@fnw.org.pl) w celu wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie newsletteru oraz informacji o działaniach i wydarzeniach Fundacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu nadzorczego. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych dostępna jest tutaj.